โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด | วิชาการ.คอม


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๑

ผู้เขียน ณัฐนรี พรหมแสง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

จังหวัดกระบี่ปี ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในทุกโรงพยาบาลทั่วโลก และรวมถึงโรงพยาบาลกระบี่ อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บรวบรวมสถิติในสำหรับสถานการณ์ Sepsis เป็น ๑ ใน ๕ อันดับของการเสียชีวิตของผู้ป่วยในปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วย Sepsis ๓๙๖ ราย เสียชีวิต ๑๔๙ ราย ปี ๒๕๕๙มีผู้ป่วย Sepsis ๓๖๒ ราย เสียชีวิต ๙๒ ราย และในปี ๒๕๖๐ มีผู้ป่วย Sepsis ­­๔๔๘ ราย เสียชีวิต ๑๒๙ ราย พบว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุและมีโรคร่วมหลายโรค โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีภูมิต้านทานต่ำ จากการนำแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis/Septic shock ไปปฏิบัติ พบว่า การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน เช่น การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ไม่ส่งตรวจเลือดเพาะเชื้อก่อนให้ยาต้านจุลชีพ การให้ยาต้านจุลชีพล่าช้า และประสิทธิภาพการรักษาภาวะ Sepsis/Septic shock ภายใน ๖ ชั่วโมงแรก เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบันบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้าทางการรักษาโรคติดเชื้อคือ มียาต้านจุลชีพที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ดีขึ้น แต่อัตราตายยังคงสูง และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของจังหวัดกระบี่และของประเทศที่จะร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพของจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการตายของกลุ่มที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และบุคลากรมีสมรรถนะ การบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราการตายของกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และพัฒนาระบบการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้อย่างถูกต้องในแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบบริการของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิของจังหวัดกระบี่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานด้านบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Sepsis/Septic shock ได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการปฏิบัติตามแนวทาง และตามเกณฑ์มาตรฐานด้านบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด > ๘๐ %บุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

วิธีดำเนินการ

จัดทำโครงการโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯขออนุมัติโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณกำหนดการจัดประชุม/อบรม ทั้งจังหวัดประสานวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากรทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวนเป้าหมายสถานที่ดำเนินการระยะ เวลางบ ประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบ๑.ประชุมคณะกรรมการ sepsis และ PCT อายุรกรรม เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาวิชาการในการประชุม-คณะกรรมการ Sepsis และกลุ่มงาน PCT อายุรกรรม๑๐ คนรพ.กระบี่ธันวาคม๒๕๖๐-‐คณะกรรมการ Sepsis๒.ประสานผู้เข้าร่วมประชุมร่วมจัดทำแนวทางปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตระดับเครือข่ายจังหวัดกระบี่‐พยาบาลวิชาชีพทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรพ.กระบี่‐ผู้รับผิดชอบงานงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดกระบี่๘๐ คนรพ.กระบี่มกราคม๒๕๖๑-‐คณะกรรมการ Sepsis

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน (ต่อ)

กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวนเป้าหมายสถานที่ดำเนินการระยะ เวลางบ ประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบ๓.จัดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบ สนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ‐พยาบาลวิชาชีพทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรพ.กระบี่‐-ผู้รับผิดชอบงานงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดกระบี่๘๐ คนรพ.กระบี่กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๓๔,๐๐๐‐กลุ่มงานPCTอายุรกรรม‐คณะกรรมการ Sepsis

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ จากเงินงบพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan และเงินบำรุง รวม ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณรวม (บาท)3. จัดการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบ สนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดกระบี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑‐ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๘๐ คน x ๓ วันเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๘๐ บาท x ๘๐ คนx ๓ วัน เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท-ค่าจัดจ้างทำเอกสารอบรม (จำนวน 50 หน้า พร้อมเข้าเล่ม) ๘๐ คน x เล่มละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท๓๔,๐๐๐หมายเหตุ ถัวจ่ายไม่เกิน ๓๐ % ในกิจกรรมเดียวกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผลผลิต : ผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดกระบี่ สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานบริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผลลัพธ์

ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้รับการดูแลถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าร้อยละ ๘๐อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดน้อยกว่าร้อยละ ๓๐อัตราการได้รับการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อภายใน ๓๐ นาทีมากกว่าร้อยละ ๘๐อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะภายใน ๑ ชั่วโมงหลังการวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ ๘๐อัตราการได้รับ IV Resuscitation ของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายใน

๑ ชั่วโมงมากกว่าร้อยละ ๘๐

การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ

- จากบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- การเบิก - จ่าย งบประมาณโครงการ

การประเมินผล รายไตรมาศ โดยประเมินความสำเร็จของโครงการ (บรรลุ ไม่บรรลุ)วัตถุประสงค์จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโดยเครื่องมือ/วิธีการดังนี้ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูลเครื่องมือ/วิธีวัด1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด น้อยกว่าร้อยละ ๓๐รพ.กระบี่2.อัตราการได้รับการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อภายใน ๓๐ นาทีมากกว่าร้อยละ ๘๐HDCแบบรายงาน3.อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะภายใน ๑ ชั่วโมงหลังการวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ ๘๐HDCแบบรายงาน4.อัตราการได้รับ IV Resuscitation ของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายใน ๑ ชั่วโมงมากกว่าร้อยละ ๘๐HDCแบบรายงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดกระบี่ปี ๒๕๖๑

หน่วยรับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลกระบี่

ลงชื่อผู้เขียนโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเสาวนีย์ผลิพัฒน์)(นางจิตราภูเก้าล้วน)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานหอผู้ป่วยหนัก

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจารุพักตร์กัญจนิตานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ลงชื่อผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชลวิทย์หลาวทอง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

กำหนดการประชุมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ห้องประชุมนิพนธ์โพธิ์พัฒนชัย โรงพยาบาลกระบี่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

21 กุมภาพันธ์ 2561

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.พิธีเปิดประชุม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.การพัฒนาระบบบริการและเครือข่าย Service Planสาขาอายุรกรรม Sepsis Network and Sepsis Fast Trackโดยพว.กาญจนา แก้วชัยพยาบาลวิชาชีพ

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.Management of Sepsis and Septic shock in Newborn & Pediatrics และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Sepsis and Septic shock in Newborn & Pediatricsโดยพญ.ศุภมาศ พันธุ์เชย

โดยพว.ก่อแก้วกะสิรักษ์พยาบาลวิชาชีพ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น.Management of Sepsis and Septic shock in Adult

โดยพญ.เพ็ญวดี สกลกิติวัฒน์

โดยพว.จันทนาคุ้มสุวรรณพยาบาลวิชาชีพ

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.Fluid Management and Vasopressor & Inotropic Drug in Sepsis

โดยนพ.ณรงค์ยอดสนิท

โดยพว.ศรีสุดาหมัดตะพงศ์พยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เช้าอาหารว่าง เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

บ่าย อาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.

กำหนดการประชุมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ห้องประชุมนิพนธ์โพธิ์พัฒนชัย โรงพยาบาลกระบี่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

22 กุมภาพันธ์ 2561

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.กิจกรรมทบทวนการเรียนรู้/บทเรียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.-การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Septic shockในผู้ใหญ่

-แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเป็น

ระบบในโรงพยาบาลและเครือข่าย

-การเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการทรุดลงระหว่างการรักษาโดยการ

ประเมิน SOS Score,Warnningsignin sepsis

โดยพว.เสาวนีย์ผลิพัฒน์พยาบาลวิชาชีพ

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น.Emergency Medical Management of Sepsis Care

-การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Septic shockในเด็กโดยพว.ก่อแก้ว กะสิรักษ์พยาบาลวิชาชีพ

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.Management ofshock & sepsis care in Adult

โดยนพ.ณรงค์ยอดสนิท

โดยพว.เสาวนีย์ผลิพัฒน์พยาบาลวิชาชีพ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Cardiogenic shock

โดยพว.สุภาณี สุทธิสารพยาบาลวิชาชีพ

๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น.การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะHypovolemic shock

โดยพว.สมใจ เอ่งฉ้วนพยาบาลวิชาชีพ

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย(Best Practice In Sepsis Management and Nursing Care)ในเครือข่ายรพชรพสตและชุมชน

โดยพว.เสาวนีย์ ผลิพัฒน์และทีมพยาบาลวิชาชีพ

กำหนดการประชุมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตอบสนองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ห้องประชุมนิพนธ์โพธิ์พัฒนชัย โรงพยาบาลกระบี่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

23 กุมภาพันธ์ 2561

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.แนวทางการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และ

การช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS)และการฝึกทักษะการCPRโดยพว.สมใจ เอ่งฉ้วน และทีมพยาบาลวิชาชีพ

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น.Medication management in Sepsis care

High Alert Drug and Antibiotic Drug

โดยเภสัชกรวิมลจิต จันทโชติกุล

โดยพว.ศรีสุดาหมัดตะพงศ์พยาบาลวิชาชีพ

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง/การใช้ยาปฏิชีวนะและ

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยSepsisโดยเภสัชกรวิมลจิต จันทโชติกุล

โดยพว.ศรีสุดาหมัดตะพงศ์พยาบาลวิชาชีพ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.การจัดเตรียมและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยsepsis

โดยคุณมัชฌิมา เวชกุล และทีม

๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.- KPI Monitoring and Data Base Management

- กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด

- อภิปรายซักถาม

โดย พว.เสาวนีย์ ผลิพัฒน์และทีมพยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เช้าอาหารว่าง เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

บ่าย อาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา