Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นที่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ใช้ในการเขียนโปรแกรม ... [เข้าชม 105] [โดย Thaweesin Amnuaiphanwilai]

การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาชุดการสอนเรื่อง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา อนงนาถ ปลายขอก ... [เข้าชม 207] [โดย อารยธรรม]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ... [เข้าชม 196] [โดย KrooDee]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ... [เข้าชม 59] [โดย KrooDee]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ... [เข้าชม 38] [โดย KrooDee]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ... [เข้าชม 29] [โดย KrooDee]

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. ชุดการสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.71/84.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ... [เข้าชม 608] [โดย สุภาพร ลาโยธี]

เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวปิยะวัลย์ จันทรภูมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ว 23101) เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ผู้ศึกษา นางสาวปิยะวัลย์ จันทรภูมี ... [เข้าชม 900] [โดย Aon Phetra]

เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวปิยะวัลย์ จันทรภูมี ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ว 23101) เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ผู้ศึกษา นางสาวปิยะวัลย์ จันทรภูมี ... [เข้าชม 99] [โดย Aon Phetra]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ โรงเรียน โรงเรียนประ ... [เข้าชม 1,280] [โดย p_p]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ โรงเรียน โรงเรียนประ ... [เข้าชม 130] [โดย p_p]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชุด ลำดับและอนุกรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย นางกนิษภาดา ... [เข้าชม 469] [โดย กนิษภาดา แสงนารี]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชุด ลำดับและอนุกรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย นางกนิษภาดา ... [เข้าชม 86] [โดย กนิษภาดา แสงนารี]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชุด ลำดับและอนุกรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย นางกนิษภาดา ... [เข้าชม 39] [โดย กนิษภาดา แสงนารี]

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย เกียรติศักดิ์ กาทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำ ... [เข้าชม 1,055] [โดย จอมหลับไหล หัวใจปืนโต]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้รายงาน:นางสาวพบพร จิตรักษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบัวใหญ่ ... [เข้าชม 736] [โดย พบพร จิตรักษา]

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ ... [เข้าชม 211] [โดย ครูต้น]

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ ... [เข้าชม 84] [โดย ครูต้น]

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ ... [เข้าชม 59] [โดย เจ้า สำราญ]

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ ... [เข้าชม 48] [โดย เจ้า สำราญ]

เผยแพร่ BEST PRACTICE วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง การใช้ Web Application และบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้จัดทำ นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ โรงเรียน วังโพรงพิทยาคม ... [เข้าชม 260] [โดย Boonyarit Toomphong]

เผยแพร่ BEST PRACTICE วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง การใช้ Web Application และบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้จัดทำ นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ โรงเรียน วังโพรงพิทยาคม ... [เข้าชม 77] [โดย Boonyarit Toomphong]

เผยแพร่ BEST PRACTICE วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง การใช้ Web Application และบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้จัดทำ นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ โรงเรียน วังโพรงพิทยาคม ... [เข้าชม 60] [โดย Boonyarit Toomphong]

เผยแพร่ BEST PRACTICE

ชื่อเรื่อง การใช้ Web Application และบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้จัดทำ นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ โรงเรียน วังโพรงพิทยาคม ... [เข้าชม 63] [โดย Boonyarit Toomphong]