โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ปีที่ 4

โครงการ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 4

วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญและที่มาของโครงการ 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ทำหน้าที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนและดอยอ่างขาง อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบบรอบด้าน และยั่งยืนด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานหลวงฯ รวมทั้งชุมชนโดยรอบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MMSEUM) ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษารวบรวม และนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ วัตถุสะสม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง  

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักขนาดไหน แนวพระราชดำริของพระองค์ในการพัฒนาประเทศ ใช้ราษฎรเป็นศูนย์กลาง คิดไปสามร้อยหกสิบองศา ว่าจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้เกิดน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเกิน น้ำขาด อย่างไร 

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรให้สมดุล แนวคิดการสร้างโรงงานหลวงฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา การปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน จึงจัดทำโครงการตามรอยพระราชดำริขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯ สภาพแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของ “ชีวิต” ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
2. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ
3. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
4. เยาวชนได้เรียนรู้ปละสัมผัสประสบการณ์ในด้านดาราศาสตร์
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งมีสถิติผู้เข้าชมกว่า 53,000 UIP/วัน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “แนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอาเซียน” โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. (ผ่าน www.vcharkarn.com)

ประกาศผลคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน 2558 (ผ่านทาง www.vcharkarn)

วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ”วันที่จัดกิจกรรม

1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

2. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม

3. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง

4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนได้รับความรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

3. เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) โรงงานแปรรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรื่องราว สถานีอนามัยพระราชทาน สวนลิ้นจี่ สวนสมุนไพร และห้องอ่านหนังสือ

4. เยาวชนได้รับความรู้จากชุมชนโดยรอบบ้านยาง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร ความเชื่อ การหาเลี้ยงชีพด้วยการค้า และการเกษตร ตลอดจนอาคารสถาปัตยกรรมแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนชุมชน

5. เยาวชนได้เรียนรู้ปละสัมผัสประสบการณ์ในด้านดาราศาสตร์

6. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

*ในการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้ได้รับคัดเลือก

1. ส่งชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สะกดถูกต้อง ระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย น.ส.

2. แจ้งวันเดือนปีเกิดเป็น ค.ศ.

3. แจ้งเลขที่บัตรประชาชน

4. ระบุ size เสื้อ

5. ระบุศาสนา

6. ให้แจ้งเบอร์โทร email facebook line ที่ให้ในการติดต่อระหว่างการสมัคร และระหว่างเดินทางมาร่วมกิจกรรม

**ผู้ได้คัดเลือกจะต้องด้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

โดยสามารถโทรเข้ามายืนยันได้ที่เบอร์ 0806150990 หรือส่ง Email มาที่ komson@vcharkarn.com 

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. (หากไม่มีการยืนยัน จะถือว่าสละสิทธิ์)

***ในกรณีที่ยืนยันแล้วหากผู้ได้รับคัดเลือกไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทจะขอปรับเป็นค่าเสียหาย จำนวน 10,000 บาท

ในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ต้องพกบัตรประชาชาชนติดตัวมาด้วย

2. สามารถติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 0851278561 (หนึ่ง)

3. มาถึงสนามบินหาดใหญ่ ก่อนเครื่องบินออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 20 นาที: ให้มาถึงสนามบิน 7:30 น.

4. เตรียมเสื้อกันหนาว
5. ทางวิชาการ.คอม มีเสื้อแจกให้ 2 ตัวไว้ใช้ใส่วันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2558


กำหนดการ “ชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 4

(สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม)

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน เช็คอิน ณ สนามบิน หาดใหญ่

09.15 – 11.20 น. เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน เชียงใหม่

11.20 – 12.30 น. รวมพลและจัดขบวนขึ้นรถตู้

12.30 –15.00 น. เดินทางไป ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

15.00 – 15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 – 16.30 น. พิธีเปิด “ค่ายชวนน้องใต้ขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ”

16.30 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

17.00 – 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการจากทีมงานพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

18.00 – 19.00 น. ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน

22.00 น.เป็นต้นไป เดินทางไปที่พัก ณ สถานีเกษตรอ่างขาง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

06.00 – 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 – 12.00 น. เดินเยี่ยมชมชุมชนบ้านยาง ชุมชน 3 ศาสนา
                           เยี่ยมชมโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
                           พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Site Museum)
                          การกำเนิดโครงการหลวง
                          โรงงานจำลอง
                          เยี่ยมชมโรงงานหลวง ผลิตภัณฑ์สินค้าดอยคำ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น. กิจกรรมชวนน้องใต้เดินขึ้นดอยตามรอยเท้าพ่อ

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 19.00 น. ช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน

19.00 – 22.00 น. กิจกรรมดูดาว สถานีเกษตรอ่างขางพร้อมบรรยาย 

                           จากทีมงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

22.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 12.00 น. เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ และรับประทานอาหารกลางวันบนรถ

11.30 – 17.00 น. เดินทางถึงสวนสัตว์เชียงใหม่เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

                           นั่งรถไฟชมฝูงสัตว์และบรรยากาศสนุกกับ Snow Dome

17.00 – 21.00 น. รับประทานขันโตก

22.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน และเป็นช่วงเวลาละหมาดของเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

05.45 – 06.45 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่

06.45 – 08.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียด: เบอร์โทรศัพท์ 091 7761 858 หรือ 02 583 2802