ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

วิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : Vocabulary
จำนวน : 104 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,203 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

A: Are these your suitcases, Madam? Do you have anything  to declare?


This dialogue most likely takes place at ………. .


 

a tour agency                                                              a bus sheltera police stationthe Customs

1 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรพืชชนิดใดใช้เวลาอบมากที่สุด และน้อยที่สุดตามลำดับ

 

ข้าวโพด ยาสูบ

ถั่วลิส่ง  ยาสูบ

ยาสูบ  ข้าวโพด

ยาสูบ  ถั่วลิส่ง

2 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรการอบแห้งพืชชนิดใดน้ำหนักแห้งใกล้เคียงกับน้ำหนักสดมากที่สุด

 

ข้าวโพด

ถั่วลิส่ง

พริกขี้หนู

พริกเม็ดใหญ่

3 ) 

แร่โลหะทีมีอยู่ภายในประเทศไทย และนำรายได้เข้าประเทศมากชนิดหนึ่งในปัจจุบัน คือข้อใด

 

แร่กาลีนา

แร่ฟลูออไรซ์

แร่ทองคำขาว

ถ่านหิน

4 ) 

ปัจจุบันโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของไทยใช้ทรัพยากรชนิดใดเป็นวัตถุดิบมากที่สุด

 

ดินขาว

คาลโคไฟไรต์

ยิปซัม

 หินปูน

6 ) 

A : Come on in, Mr. Chris ………?


B : Good morning, Dr. Tim. I’ve been dizzy this whole week.


 

Will you help meWhat is the troubleHow comeWhere are you going.

7 ) 

Your friend invites you to her birthday party. You can go. You say : “……… .”


 

Up to you


That’s okayKeep busyGreat! Thank you

8 ) 

A : Wonderful. Switch on the set. That’s it. Do you like this show?


B : No problem. Anything will do.


The two children are ………. .


 

Watching TVReading a brochureConsulting a menuUsing a calculator

9 ) 

The newspaper headline “STORES URGED TO CUT BACK ON PLASTIC BAGS” indicates that ……….. .


 

price of plastic bags will be reducedstores might give away plastic bags with purchasesstores should reduce the use of plastic bagsplastic bags will be cut before they are thrown away

10 ) 

“ The exhibition will continue through 2 February, 2003. Admission is free.”


If you visit this exhibition with you frineds or family, you ........... .


 

have to ask for permission firstdo not have to buy a tickethave to be on timehave to make a reservation

11 ) 

After watching one movie, a child says to his mother “Mommie can intelligent life exist else where?” What is the movie most likely about?


 

Cooking new dishesThe MartiansCar racingAnimals’behaviours

12 ) 

“Please help me” , said an old man to his nephew. “I can’t reach my hat on the hook here. No don’t pull it that hard. The hook may tear it. Oh ! No!”


What will happen next?


 

The nephew will make a hole in the hat.
An old man will hang the hat on the hookAn old man will call somebody else to pull his hat.The hat will be left untouched.

13 ) 

Elvis : That young man probably forgets my order. Go ahead, have yours before it gets cold.


Elvis and another person are possibly at …………… .


 

a laboratorya train stationa laundrya restaurant

14 ) 

Anne said, “My boss told me that credit cards are like loans. You have to pay higher interests than you have to do to the bank.” Anne is probably ………… .


 

a studenta citizenan applicanta staff

15 ) 

“Yes, go straight and turn right at the next block. When you turn right you’ll see the post office. It is next to the only drugstore in this town.” What is the question?


 

What is the only building in this town?Is it okay if I turn right?Is there any post office here?Can you show me the way to the post office?

16 ) 

A: “I’m sorry. I don’t mean to hurt you.”


B: …………….. .


 

Mind your headThat’s greatNever mindYou’re welcome

17 ) 

A: Have some coffee?


B: Oh! I don’t take coffee. ………….?


 

Is there any CokeWhat kindWhat’s teaWhat so you order

18 ) 

A: …………?


B: Yes, I want a small pail.


 

Can I say somethingMay I help youMay I call againDo you like to join our group.

19 ) 

A: Do you have this size in red?


B: Sure. Here it is size “s”. And the color is red.


A: …………. . How much is it?


 

Good idea                  


Of course not                        


Wonderful                  


Oh dear

20 ) 

Altis : Sue, may I borrow your exercise book?


Sue : …..16….. ? We have to do two this week : Math and English.


Altis : Math, please. …..17….. .


Sue : I do as well, but ……18….. . It’s neat to our midterm exam now.


Altis : That’s why I asked for your exercise book. …..19….. , you know.


Sue : Too bad. …..20….. if you copy my homework.


Altis : I know. I know. If I cannot do the test, …..21….. and take another selective …..22….. . What so you think?


Sue : About what?


Altis : Dropping Math and …..23….. a more interesting one.


Sue : I have no idea. Anyway, if it …..24….. , and if you’ve  learned nothing out of it, you may have your                                                


          choice


Altis : Yeah. Hmmm, well, I decided not to borrow your exercise book.


Sue : …..25…..

 

What’s up                                      


Which one


Where to                                    


Why not

21 ) 
 

I hate this subject                                              


I like math a lot


I get some encouraging comments  


I trust you

22 ) 
 

I never let anybody know                            


I learned very quickly


I had to so the exercises anyway              


I have never some any homework either

23 ) 
 

I hope to get flying colors                            


I will not keep it too long


I am going to buy some texts                  


I don’t understand anything

24 ) 
 

The teacher will be pleased                    


Your parents will help you


You can depend on my answers              


You won’t learn anything

25 ) 
 

I’ll not study anymore                                    


I’ll return your bookI’ll withdraw this course                          


I’ll work harder

26 ) 


 

instead              


as well                      


recently                          


consequently

27 ) 
 

learning                


taking


using                            


changing

28 ) 
 

has benefited you a lot                                    


the one you like mostturns out a success                                  


has put pressure on you

29 ) 
 

Certainly                  


That’s right                    


No problem                  


Up to you

30 ) 

He is a man who was ……… in a warm and civilized household. His manners are so well – groomed.


 

grown                  


discussed                  


raised                


learned

31 ) 

This TV set is a popular ……… ; we sell a lot of these, and have never had any complaints.


 

make              


price                          


object                  


material

32 ) 

In an e –mail to a friend in Chiang Mai, Ted says his heart ………….. in Thailand.


 

shows              


recalls                      


contains          


remains

33 ) 

Death …….. from lung cancer were ten times higher for regular cigarette smokers than for non – smokers, recent research claimed.


 

packs                  


groups                  


rates                                


limits

34 ) 

I want something to put me to sleep, but I don’t think these magazines are likely …………. .


 

to read                  


to help                


to move                      


to obtain

35 ) 

My friend usually finds herself constipated. Her doctor told he the other day that constipation is …..31….. and not serious. He suggested eating a diet that is …..32….. in fibre such as vegetables, fruits and whole grains. 


 

permanent            


practical            


temporary                  


chemical

36 ) 
 

high                        


low  


weak                              


special 

37 ) 

           Veterinarians of ‘vets’ help all sorts of animals,…..33…..farm animals to wild beasts. They provide medical care and …..34….. to both humans and animals. They also give …..35….. to pet owners.


 

at                    


with                


on                                    


from

38 ) 
 

information      


education          


education                      


invitation

39 ) 
 

advice            


pills          


food                              


diseases

40 ) 

 

to celebrate                celebration                        


celebrate                      


celebrated

41 ) 
 

attended                        showed                                        


scheduled                      


reviewed

42 ) 
 

taking                             


appearing                                      


choosing                        


starring

43 ) 
 

communication          


domination              


construction            


animation

44 ) 
 

population                


series                            


story                      


crowd

45 ) 
 

time                            


theatre                                 


programme                  


history

46 ) 
 

take                            


took                                      


taking                          


taken

47 ) 
 

years                            


decades                                    


times                              


reigns

48 ) 
 

activities                    tasks                                      


icons                              


ideas

49 ) 
 

adoring                      


adore                                      


adored                        


adorable 

50 ) 

     There are many different types of headaches. A headache …..46….. as the


body’s red flag., warning us that there is something wrong somewhere else in the body.


Each different type of headache has a different …..47….. coming from somewhere


in the body or the nervous system. Strangely enough, the pain felt …..48…..


a headache doesn’t come from the brain itself. The pain is  actually from the pain felt


…..49….. the sensitive coverings of the brain, and the large veins and arteries


…..50….. drain fluid from the brain.      Teeth, ears and muscles produce headaches by sending .....51...... pain to these


sensitive coverings. When pain gets really .......52....... the muscles spanning the neck 


and the base of the skull contract.


       The majority of headaches …..53….. by the widening of the arteries


…..54….. the skull. The best cure is to relax and take it easy. If pain


…..55….. then visit a doctor or nurse.

 

acts                    


lives      


leads                              


brings

51 ) 
 

effect              sign  


cause                                  


method

52 ) 
 

in                      


at          


during                                          


with

53 ) 
 

for                        


by        


to                                      


from

54 ) 
 

where                this                                    


when                                  


which

55 ) 
 

out                      


away      


of                                  


to

56 ) 
 

intense                  


final        


important                      


wrong

57 ) 
 

cause                  


can cause              


are caused                      


causing

58 ) 
 

to                      


at            


by                              


in

59 ) 
 

produces            persists                            


provides                          


protects

60 ) ‘they’ in frame 1 refers to …………. .


    


 

Peggy Jean                                                    


some glovestwenty – five dollars                                    


the merchants

61 ) 

The reader can infer from frame 1 that the boy …………. .


 

had already bought the gifthad given his girlfriend Christmas gifthas not yet bought the gifthas already got the bill

62 ) 

If you say that someone is a cheapskate, yon think that they are ………….. .


 

broke and very poor


badly dressed and unemployedvery poor and therefore, have bad tastemean and do not like spending money 

63 ) 

In frame 2, the boy’s friend assumes that Peggy Jean ………… if she knows what kind of a person the    boy is


 

will be very sad                                      


will disappearwill not love the boy any more          


will find out who the boy is

64 ) 

In the last frame, what the girl says implies that ……….. .


 

the boy will take a great deal of time to get a credit card.the boy will never win Peggy Jean’s heart.it will take Peggy a long time to forget the boy.Peggy Jean will move to another town, a long way from the boy.

65 ) 


What are you giving me this for?


      Why do people give each other presents on Christmas day? Of course, it’s because


They like you and want to make you happy, or just plain want to make you like them


for some reasons, but how did the actual tradition get started?


       The tradition of gifts seems to have started with the gifts that the wise men (the


Magi) brought to Jesus. As recounted in the Bible’s book of Matthew :  “on coming to


the house they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and


worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of


gold and of incense and of myrrh.”


       However, on one was really in the habit of exchanging elaborate gifts until late in


the 1800s. The Santa Claus story, combined with an amazing retailing phenomenon


that has grown since the turn of the century, is really what has made gift giving a


central focus of the Christmas tradition.According to paragraph 1, one reason why people give other people gifts is ………… . 

 

to show their affection                                  


to make them feel important


to show a good manner            


to celebrate Christmas

66 ) 

‘they’ in paragraph 1 refers to ……………. .


 

you and your peers                                            


presentsreasons                                                                        


people

67 ) 

‘plain’ in paragraph 1 in the same as


 

simply                                                              


certaintyintentionally                                                  


probably

68 ) 

According to the article, giving gifts to one another started when ………….. .


 

Christmas is approachingThe Bible was first writtenThe wise men brought the gifts to JesusMatthew went to purchase gifts

69 ) 

‘recounted’ in paragraph 2 means ………… .


 

established                                                                  


describedrecovered                                                                    


included

70 ) 

‘they’ in paragraph 2 refers to ………….. .


 

Matthew and his friends                                                 


the angelswise men                                                                


people

71 ) 

‘the child’ in paragraph 2 refers to ………….. .


 

Matthew                                                      


Jesus ChristSanta                                                            


An ordinary boy

72 ) 

’elaborate’ in paragraph 3 means ………… .


 

expensive and well – wrappedwith a lot of styles one sizes


look good and well madewith a lot of detailed artistic designs

73 ) 

The gifts for ‘the child and his mother’ seemed to be …………. .


 

precious                                                      


commongimcrack                                                    


light

74 ) 

According to the last paragraph, exchanging gifts probably started in


 

1820s                                                          


1830s1840s                                                


1880s

75 ) 

The reader can infer from the story that the most fascinating activity people do at Christmas is ………….. .


 

singing Christmas songsgoing out for special mealsexchanging presentstelling children about Santa Claus

76 ) 

Boy ‘likes trains’


      London _ A British five – year – old who got separated from his mother, provoking


a major police search, has been reunited with his family after a 370 km train journey


from Scotland to England, the press reported yesterday. Shabaaz Iqbal, his four


brothers and his mother travelled the few kilometres from their home to the centre of


Glasgow by train on Saturday (November 30, 2002) to do some Christmas shopping.


The little boy lost the same way he came. At Glasgow’s central railway station he jumped on


back home the same way he came. At Glasgow’s central railway station  he jumped on


the first train he saw, but rather than the local train to his home in Pollok shields, he


found himself on a train heading towards Reading, west of London, the papers said. “I


really like trains and I would like to go on a big journey like that again,” the young


traveler told the Daily Mail. _ AFP

According to the news article, the family visited Glasgow ……………… .


 

Christmas                                                  


before Christmas


after Christmas                                    


a month before Christmas

77 ) 

‘provoking’ here means …………… .


 

shocking                    


warning                      


organizing                          


causing

78 ) 

Shabaaz Iqbal got lost ……………. .


 

on the way to Glasgow                                  


in his hometownin a shopping place                                          


at a railway station

79 ) 

‘the rest of his family’ refers to …………… .


 

everyone at home                                          


everyone who stays in the same houseIqbal’s four brothers and his mother        


Iqbal and his four brothers

80 ) 

‘the same way he came’ refers to …………… .


 

going by train                                                


the dame routethe same station                                    


joining the family

81 ) 

the term ‘press’ used in the article means the same as ………….. .


Which is also used in this same article.


 

SearchPapersReportsTowards

82 ) 

‘Pollokshields’ is in ………….. .


 

London            


Reading          


England                  


Scotland

83 ) 

It seemed journey on the Reading train made the boy………… .


 

disappointed        


nervous                  


thrilled                


frustrated

84 ) 

If opportunity arose, the boy would …………… .


 

not miss the real train                                  


travel on the train againbuy some presents for Christmas                


spend more time in a department store

85 ) 

Man wants fiancée to become obese


Dear Abby : My boyfriend, “Hank”, and I are thinking about being married next year. I


am currently nine kilogrammes overweight. Last night, Hank said he wants me to gain


more weight after we are married.


        Abby, I have never weighed that much in my life and I don’t intend to start now.


I think it would be very uncomfortable to be that heavy. Do you think I should end it


with Hank before I get talked into something I don’t want to do?


Scaling Back in San Diego


February 19, 2007Dear Scaling Back : Recent medical studies have shown that a weight gain of even a


few Kilogrammes can negatively affect one’s health. Bearing that in mind, I think you


should accept the fact that Hank dons not have your best interests at heart _ and


move on.                                


‘obese’ here means ………….. .


 

look slim                


very fat                      


become stronger                    


very comfortable

86 ) 

The girl and Hank will be married ………….. .


 

in 2005                  


in 2006                      


in 2007                                          


in 2008

87 ) 

‘intend’ means ……….. .


 

want                    


become                        


care                                                


attempt

88 ) 

The reason why the girl writes to ‘Abby’ is …………… .


 

she wants to put on more weightshe is certain to take her fiance’s wordsshe wants to make sure if Hank really loves hershe needs a second opinion

89 ) 

Abby’s answer ………….the recent medical studies.


 

supports                    


biases                            


argues                            


criticizes

90 ) 

‘that’ in the answer refers to ………….... .


 

a weight gain is dangerous to health                                    


medical studies are trueone’s health                                                                


Hank’s interest

91 ) 

Abby’s comment : “Hank does not have your best interests at heart _” implies that ………………. .


 

Hank is not sincereScaling is too naïvea family – to be will be settled


Hank should give attention to Scaling’s feelings rather than her look

92 ) 

Legislation to forbid cruelty to elephants


     The government is drafting legislation to protect elephants cruelty and


mistreatment following criticism from an animal rights group.


      The proposed law would also designate elephants as the official symbol


and provide regulations for trainers and owners, it said in a statement. Authorities and


police would supervise elephant training camps.


        “The government attaches great importance to the protection of elephants and to


Promote their well – being,” it said.


          Last month, the United States – based group People for the Ethical Treatment of


Animals (PETA) released a 10 – minute video showing people beating bound and caged


baby elephants, some of which were bleeding from their ears.


         The group demanded that Thailand enact laws to protect elephants against such


abuse, and threatened to launch a tourist boycott if it didn’t.


         The government said yesterday the Karen mahout and the injured elephant shown


In the PETA video had been placed under the National Elephant’ Institute, a


conservation centre. _ AP
Among the following actions, which is considered ‘cruelty’?

 

Feeding with bamboo leaves.


Bathing elephants in a pond.Torturing elephants to tame them.Riding on elephants at some tourist spots.

93 ) 

Part of the reason why legislation is being drafted is ………….. .


 

the government’s own policy                                      


Bathing elephants in a pond.the national office                                        


elephant supervisors

94 ) 

‘regulations’ means the same as ……………. .


 

chains                                


texts                              


series                                        


laws

95 ) 

When the new law is effective, elephants will become ………………… .


 

trained animals                                                        


well – fedthe official national symbol                                        


good trainers

96 ) 

Training camps will get assistance from ……….. if they want to train elephants.


 

authorities            


soldiers                      


tourists                          


mahouts

97 ) 

‘their’ in paragraph 3 refers to ………… .


 

the elephants’                                        


the police’sthe government’s                                    


the trainers’

98 ) 

‘it’ in paragraph 3 refers to ……………..


 

the government                                          


the officethe proposed law                                    


the protection

99 ) 

What the video recorded (paragraph 4 ) shows that elephant …………… .


 

are good for humans’ workneed urgent help


training elephants is a piece of cakeelephants can be trained at a very young age

100 ) 

‘released’ means ………….. .


 

set free                                                                  


published as featuresold to people                                                      


shown publicly

101 ) 

‘some’ in paragraph 4 refers to some ……….. .


 

people                                                                      


baby elephantsmahouts                                                      


animals

102 ) 

‘enact laws’ in paragraph 5 means …………….. .


 

put forwards for laws                                      


consider some parts of the lawprolong the law                                                      


issue new laws

103 ) 

According to paragraph 5, if Thailand ignore animal rights, ………………… .


 

no country will make friends with uselephants will be taken away to the United States – based campno new campaign will be launchedtourist may not visit Thailand

104 ) 

The reader can infer from this news article that on issue people globally pay more attention to than they did in the past is …………. .


 

criticisms                                                            


animal rightstraining camps                              


tourism