30 นาทีพิชิต Grammar 12 ชั้นปี

               30 นาทีพิชิต Grammar 12 ชั้นปี เป็นการเรียบเรียงการเรียน English Structure ให้เกิดภาพเป็น Brain Map ร้อยเรียงจากลำดับความสำคัญทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการเรียน แทนที่จะเรียนแยกเป็นเรื่องและเรียนตามลำดับจากง่ายไปยากแบบที่เคย
 
30 นาทีพิชิต Grammar 12 ชั้นปี ด้วย สมการภาษาอังกฤษ [Part I: Introduction]

30 นาทีพิชิต Grammar 12 ชั้นปี ด้วยสมการภาษาอังกฤษ -Part III [เรียน CUTEP ที่ไหนดี ไม่ต้องท่อง]

30 นาทีพิชิต Grammar 12 ชั้นปี ด้วยสมการภาษาอังกฤษ -Part III [เรียน CU-TEP ที่ไหนดี ไม่ต้องท่อง]

[TOEIC Grammar] เรียน TOEIC กับ AJ.KONG สอน TOEIC @ENG ME UP