beers from around the world with special promotions offered ถามว่า offered มีหน้าที่อะไรในประโยค

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

 

               Q: we can order beers from around the world with special promotions offered.
               ถามว่า offered ทำหน้าที่อะไร 
               with ตามด้วยคำนามไม่ใช่หรอ แต่ทำไมมี verb คือ offered
 
               A: ตรงนี้เป็นเรื่องของการขยายค่ะ เราสามารถใช้ v.ing ลอยๆหรือ v.3 ลอยๆขยายคำนามได้ 
               v.ing แปลว่านามตัวที่ขยายทำกริยาเอง แต่ถ้าเป็น v.3 คือ ถูกกระทำ
 
               ดังนั้น with special promotions offered จะแปลว่า พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่ถูกนำเสนอ
 
               โครงสร้างในส่วนนี้คือ with (บุพบท)+special promotions (นาม)+offered (ส่วนขยายแสดงว่านามด้านหน้าถูกกระทำ คือ ถูกนำเสนอ)
 
ลองเปรียบเทียบกับประโยคนี้ดูนี้นะคะ
               I fell in love with a girl offering food to the monk.
               ตกหลุมรักผู้หญิงที่ใส่บาตรให้พระ
               ตรงนี้จะใช้ offering ใช้ -ing ลอยๆขยาย เพราะ girl เป็นผู้กระทำกริยาเองค่ะ