หลักการตลาด...ตอนที่ 5: การตลาดยุคใหม

การตลาดยุคใหม

 

 

การตลาดยุคใหม เปนปรัชญาหรือแนวความคิดที่นักการตลาดในปจจุบันใชเปนหลักยึดถือในการดําเนินงาน

ตามแนวความความคิดที่มุงเนนการพัฒนาและการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขัน (Superior value) ใหกับ

ลูกคาเปนหลักสําคัญ (Kotler, 2000 : 34) กลาวไววา (Customer delivered value) คือ ความแตกตางระหวาง

คุณคาอันเปนประโยชนตอลูกคาทั้งหมด (Total customer value) ที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากสินคาหรือบริการ

อยางหนึ่งอยางใด กับ คาใชจายทั้งหมดที่ลูกคาตองเสียไป (Total customer cost) อันเกิดจากการประเมิน การไดรับ

การใช กับการกําจัดสินคาหรือบริการนั้น ดังสมการ...

 

>>> คุณคาที่เปนประโยชน - คาใชจายที่ตองเสียไป = คุณคาที่มอบใหกับลูกคา <<<

 

คุณคาที่เปนคุณประโยชน ที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากสินคาหรือบริการ ประกอบด้วย...

 

คุณค่าดานผลิตภัณฑ์ (product value) ซึ่งจะดูไดจาก ความนาเชื่อถือ (reliability) ความแข็งแรงทนทาน 

(durability) ความสามารถในการใชปฏิบัติงาน (performance) และ การขายตอ (resale)

คุณคาทางดานการบริการ (service value) ซึ่งดูไดจาก การสงมอบตอ (delivery) การฝกฝนอบรม (training)

และการดูแลบํารุงรักษา (maintenance) 

คุณคาดานความสามารถของบุคลากร (Personnel value) ซึ่งตรวจสอบไดจากความรู ความสามารถของ

บุคลากรของบริษัท ประสบการณ และความสามารถในการตอบคําถาม

คุณคาภาพลักษณ (image value) ซึ่งตรวจสอบไดจากภาพลักษณของบริษัท (Corporate image) ในสายตา

ของลูกคาสวนคาใชจายที่เสียไป หรือ ตนทุนของลูกคา 

สําหรับสินคาหรือบริการ ประกอบดวย คาใชจายที่เปนตัวเงิน (monetary cost) คือ เงินที่ผูบริโภคตองจายไป

เพื่อซื้อสินคาหรือบริการ คาตนทุนการเสียเวลา (time or temporal cost) คือ เวลาที่ตองสูญเสียไปในการซื้อสินคา

และบริการ คาพลังงาน (energy cost) คือคาแรงกาย (physical energy) ที่ตองเสียไปในการออกไปซื้อหาสินคา

หรือบริการ คาจิตวิทยา (psychic or psychological cost) คือ พลังจิต (mental energy) หรือ ความเครียด

(stress) ที่ตองใชไปในการตัดสินใจซื้อสินคาที่สําคัญหรือราคาแพง หรือมีความเสี่ยงในการซื้อสูง

 

ดังนั้น การตลาดในยุคใหม จึงหันมามุงเนนที่การใหคุณคาแกลูกคา (value-driven) โดยนําการสรางอรรถ

ประโยชนของการตลาดที่หลากหลายรูปแบบมาประยุกตใชในการสรรคสรางสวนประสมทางการตลาดซึ่งเปนทิศ

ทางที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจได

ดังนั้นปรัชญาหรือแนวความคิดนี้เปนการพัฒนาความกาวหนาทางการตลาดจนทําใหเกิดแนวความคิด

ทางการตลาดสมัยใหมที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและสุพีร ลิ่มไทย. . หลักการตลาด.

กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ.2543.

Bovee,Courtland L., Michael J. Houston and John V. Thill. 1995. Marketing. 2th ed. New York : McGraw-hill, Inc.

Kotler,Philip. 2004. Marketing Management. Millennium ed. New Jersey : Prentice - Hall,Inc.