100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ

ผู้เขียน : น.ส.จิรวรรณ  จิรันธร  

ประโยคภาษาจีนง่าย ๆ ที่ใช้บ่อย 100 ประโยค โดย เวปไซต์เพื่อการเรียนรู้และผู้สนใจเรียนรู้ภาษาจีน อ.จิ๋ว อย่าช้าเข้ามาดูเลยค่ะ


100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ 


深入浅出的汉语口语100句

1. 我明白了。

wŏ míng bái le.

หว่อ หมิง ป๋าย เลอ

ฉันเข้าใจแล้ว

I see.2. 我不干了!

wŏ bú gàn le!

หว่อ ปู๋ กั่น เลอ

ฉันไม่ทำแล้ว!

I quit!3. 放手!

fàng shŏu!

ฟ่าง โส่ว

ปล่อยมือ!

Let go!4. 我也是。

wŏ yě shì.

หวอ เหย่ ซื่อ

ฉันก็ด้วย

Me too.5. 天哪!

tiān nă!

เทียน หน่า

พระเจ้า! สวรรค์!

My god!6. 不行!

bù xíng!

ปู้ สิง

ไม่ได้/ไม่มีทาง

No way!7. 来吧!

lái ba!

หลาย ป่ะ

มาเถอะ

Come on.8. 等一等。

děng yì děng.

เติ่ง อี้ เติ่ง

รอแปบนึง

Hold on.9. 我同意。

wŏ tóng yì.

หว่อ ถง อี้

ฉันเห็นด้วย

I agree。10. 还不错。

hái bú cuò.

หาย ปู๋ ชั่ว

ก็ไม่เลว

Not bad.11. 还没。

hái méi.

หาย เหมย

ยังไม่

Not yet.12. 再见。

zàijiàn

จ้าย เจี้ยน

ลาก่อน/แล้วพบกัน

See you.13. 闭嘴!

bì zuĭ!

ปี้ จุ่ย

หุบปาก

Shut up!14. 为什么不呢?

wèi shénme bù ne?

เว่ย เสิน เมอ ปู้ เนอ

ทำไมถึงไม่หล่ะ

Why not?15. 让我来。

ràng wŏ lái.

ย่าง หว่อ หลาย

ฉันเอง(แบบว่าให้ฉันทำเอง)

Allow me.16. 安静点!

ān jìng diăn!

อัน จิ้ง เตี่ยน

เงียบหน่อย

Be quiet!17. 振作起来!

zhèn zuò qĭ lái!

เจิ้น จั้ว ฉี่ หลาย

ลุกขึ้นสู้ต่อไป

Cheer up!18. 做得好!

zuò de hăo!

จั้ว เตอ ฮ่าว

ทำได้ดี

Good job!19. 玩得开心!

wán de kāi xīn!

หวาน เตอ คาย ซิน

เที่ยว/เล่น สนุก

Have fun!20. 多少钱?

duō shăo qián?

ตัว ส่าว เฉียน

ราคาเท่าไหร่

How much?21. 我饱了。

wŏ băo le.

หว่อ เป่า เลอ

ฉันอิ่มแล้ว

I'm full.22. 我回来了。

wŏ huí lái le.

หว่อ หุย หลาย เลอ

ฉันกลับมาแล้ว

I'm home.23. 我迷路了。

wŏ mí lù le.

หว่อ หมี ลู่ เลอ

ฉันหลงทางแล้ว

I'm lost.24. 我请客。

wŏ qĭng kè.

หวอ ฉิ่ง เค่อ

ฉันเลี้ยง(ข้าว)

My treat.25. 我也一样。

wŏ yě yí yàng.

หวอ เหย่ อี๋ ย่าง

ฉันก็เหมือนกัน

So do I.26. 这边请。

zhè biān qĭng.

เจ้อ เปียน ฉิ่ง

เชิญทางนี้

This way。27. 您先。

nín xiān

หนิน เซียน

คุณก่อน

After you.28. 祝福你!

zhù fú nĭ!

จู้ ฝู หนี่

อวยพรให้คุณ

Bless you!29. 跟我来。

gēn wŏ lái.

เกิน หว่อ หลาย

ตามฉันมา

Follow me.30. 休想!

xiū xiăng!

ซิว เสี่ยง

อย่าได้คิด(เพ้อเจ้อ)

Forget it!31. 祝好运!

zhù hăo yùn!

จู้ ฮ่าว อวิ้น

ขอให้โชคดี

Good luck!32. 我拒绝!

wŏ jù jué!

หว่อ จวี้ เจวี๋ย

ฉันไม่ยอมรับ(ปฏิเสธ)

I decline!33. 我保证。

wŏ băo zhèng.

หวอ เป่า เจิ้ง

ผมรับประกัน/ผมสัญญา

I promise.34. 当然了!

dāng rán le!

ตัง หยาน

แน่นอน

Of course!35. 慢点!

màn diăn

ม่าน เตี่ยน

ช้าหน่อย

Slow down!36. 保重!

băo zhòng!

เป่า จ้ง

รักษาสุขภาพให้ดี/ดูแลตัวเองให้ดี

Take care!37. 再试试。

zài shìshì.

จ้าย ซื่อ ซื่อ

ลองดูอีกที

Try again.38. 当心。

dāngxīn.

ตัง ซิน

ระวัง

Watch out!39. 有什么事吗?

yŏu shénme shì ma?

โหย่ว เสิน เมอ ซื่อ มา

มีธุระอะไรหรือ/มีธุระอะไรรึเปล่า

What's up?40. 注意!

zhùyì!

จู้ อี้

ระวัง

Be careful!41.干杯!

gānbēi!

กัน เปย

ชนแก้ว

Bottoms up!42.不许动!

bù xŭ dòng!

ปู้ สวี่ ต้ง

อย่าขยับ

Don't move!43. 猜猜看?

cāi cāi kàn?

ชาย ชาย คั่น

ทายดูดิ๊

Guess what?44. 我怀疑。

wŏ huái yí.

หว่อ ฮว๋าย อี๋

ฉันสงสัย

I doubt it45. 我也这么想。

wŏ yě zhème xiăng.

หวอ เหย่ อี๋ ย่าง

ฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน

I think so.46. 我是单身贵族。

wŏ shì dān shēn guì zú.

หว่อ ซื่อ ตาน เซิน กุ้ย จู๋

ฉันเป็นโสด

I'm single.47. 坚持下去!

jiān chí xià qù!

เจียน ฉือ เซี่ยะ ชวี่

สู้ต่อไป / ยืนหยัดต่อไป

Keep it up!48. 让我想想。

ràng wŏ xiăng xiăng.

ย่าง หวอ เสียง เสี่ยง

ให้ฉันคิด ๆ หน่อย

Let me see.49. 不要紧。

bú yào jĭn.

ปู๋ เย้า จิ่น

ไม่ต้องเครียด/ไม่ต้องตื่นเต้น

Never mind.50. 没问题!

méi wèn tí!

เหมย เวิ่น ถี

ไม่มีปัญหา

No problem!51. 就这样!

jiù zhè yàng!

จิ้ว เจ้อ ย่าง

ตามนี้

That's all!52. 时间快到了。

shí jiān kuài dào le.

สือ เจียน ไคว้ เต้า เลอ

ใกล้ถึงเวลาแล้ว

Time is up.53. 有什么新鲜事吗?

yŏu shénme xīn xiān shì ma?

โหย่ว เสิน เมอ ซิน เซียน ซื่อ มา

มีเรื่องอะไรใหม่ ๆ มั้ย

What's new?54. 算上我。

suàn shàng wŏ.

ซ่วน ซ่าง หว่อ

นับฉันเข้าไปด้วย

Count me on55. 别担心。

bié dān xīn.

เปี๋ยตานซิน

ไม่ต้องกังวล

Don't worry.56.好点了吗?

hăo diăn le ma?

หาว เตี่ยน เลอ มา

ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยัง

Feel better?57. 我爱你!

wŏ ài nĭ!

หว่อ อ้าย หนี่

ฉันรักคุณ

I love you!58. 我想你!

wŏ xiăng nĭ!

หว่อ เสียง หนี่

ฉันคิดถึงคุณ

I miss you!59. 我是他的影迷。

wŏ shì tā de yĭng mí.

หว่อ ซื่อ ทา เตอ อิ่ง หมี

ฉันเป็นแฟนคลับ(ภาพยนตร์)ของเค้า

I'm his fan。60. 这是你的吗?

zhè shì nĭ de ma?

เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ มา

นี้เป็นของเธอรึเปล่า

Is it yours?61. 这很好。

zhè hěn hăo.

เจ้อ เหิน ฮ่าว

นี้ดีมาก (อาจเป็นสิ่งของหรือเรื่องราวก็ได้)

That's neat.62. 你肯定吗?

nĭ kěn dìng ma?

หนี เขิ่น ติ้ง มา

คุณแน่ใจหรอ/คุณแน่ใจมั้ย

Are you sure?63. 非做不可吗?

fēi zuò bù kě ma?

เฟย จั้ว ปู้ เข่อ มา

ไม่ทำไม่ได้หรอ

Do l have to?64. 他和我同岁。

tā hé wŏ tóng suì.

ทา เหอ หว่อ ถง ซุ่ย

เค้าอายุเท่าฉัน

He is my age.65. 给你。

gěi nĭ.

เก๋ย หนี่

ให้คุณ

Here you are.66.没有人知道。

méi yŏu rén zhī dào.

เหมย โหย่ว เหยิน จือ เต้า

ไม่มีคนรู้/ไม่มีใครรู้

No one knows .67. 别紧张。

bié jĭn zhāng

เปี๋ย จิ่น จาง

อย่าตื่นเต้น/อย่าเครียด

Take it easy.68. 太遗憾了!

tài yí hàn le!

ไท้ อี๋ ฮั่น เลอ

เสียใจเหลือเกิน

What a pity!69. 还要别的吗?

hái yào bié de ma?

ไห เย้า เปี๋ย เตอ มา

ยังต้องการอย่างอื่นอีกมั้ย

Any thing else?70.一定要小心!

yí dìng yào xiăo xīn!

อี๋ ติ้ง เย้า เสี่ยว ซิน

ต้องระวัง

To be careful!71. 帮个忙,好吗?

bāng gè máng,hăo ma?

ปาง เก้อ หมาง ,ฮ่าว มา

ช่วยหน่อย ได้ไหม

Do me a favor?72. 别客气。

bié kè qi.

เปี๋ย เค่อ ฉิ่

อย่าได้เกรงใจ

Help yourself.73. 我在节食。

wŏ zài jié shí.

หว่อ จ้าย เจี๋ย สือ

ฉันกำลังไดเอท

I'm on a diet.74.保持联络。

băo chí lián luò.

เป่า ฉือ เหลียน รั่ว

รักษาการติดต่อเอาไว้

Keep in Touch.75. 时间就是金钱。

shíjiān jiù shì jīn qián.

สือ เจียน ซื่อ จิน เฉียน

เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Time is money.76. 是哪一位?

shì nă yí wèi?

ซื่อ หน่า อี๋ เว่ย

ใครค่ะ/ครับ(ท่านไหนค่ะ/ครับ)

Who's calling?77. 你做得对。

nĭ zuò de duì.

หนี่ จั้ว เตอ ตุ้ย

คุณทำได้ถูกต้อง

You did right.78. 你出卖我!

nĭ chū mài wŏ!

หนี่ ชู ม่าย หว่อ

แกหักหลังฉัน

You set me up!79. 我能帮你吗?

wŏ néng bāng nĭ ma?

หว่อ เหนิง ปาง หนี่ มา

ฉันสามารถช่วยคุณได้มั้ย

Can I help you?80.祝你玩得开心!

zhù nĭ wán de kāi xīn!

จู้ หนี่ หวาน เตอ คาย ซิน

ขอให้คุณเที่ยวให้สนุก

Enjoy yourself!81.先生,对不起。

xiān shēng, duì bù qi.

เซียน เซิง, ตุ้ย ปู้ ฉิ่

คุณค่ะ/ครับ(คุณที่เป็นผู้ชาย) ..ขอโทษ

Excuse me,Sir.82. 帮帮我!

bāng bāng wŏ!

ปาง ปาง หว่อ

ช่วยฉันหน่อย

Give me a hand!83. 怎么样?

zěnme yàng?

เจิ่น เมอ ย่าง

เป็นยังงัยบ้าง

How's it going?84. 我没有头绪。

wŏ méiyŏu tóu xù.

หว่อ เหมย โหย่ว โถว ซวี่

ฉันไม่มีไอเดีย

I have no idea.85.我做到了!

wŏ zuò dào le!

หว่อ จั้ว เต้า เลอ

ฉันทำได้แล้ว

I just made it!86.我会留意的。

wŏ huì liú yì de.

หว่อ ฮุ่ย หลิว อี้ เตอ

ผมจะระวังครับ/ฉันจะระวังค่ะ

I'll see to it87.我在赶时间!

wŏ zài găn shíjiān!

หว่อ จ้าย กั่น สือ เจียน

ฉันกำลังทำเวลา

I'm in a hurry!88.这是她的本行。

zhè shì tā de běn háng.

เจ้อ ซื่อ ทา เตอ เปิ่น หัง

นี้เป็นอาชีพถนัดของเค้า/นี้เป็นอาชีพที่เค้าถนัด

It's her field.89. 由你决定。

yŏu nĭ jué dìng.

โหยว หนี่ เจวี๋ย ติ้ง

แล้วแต่คุณตัดสินใจ

It's up to you.90.简直太棒了!

jiăn zhí tài bàng le!

เจี่ยน จื๋อ ไท้ ปั้ง เลอ

สุดยอดจริง ๆ

Just wonderful!91.你呢?

nĭ ne?

หนี่ เนอ

แล้วคุณหล่ะ

What about you?92.你欠我一个人情。

nĭ qiàn wŏ yí gè rén qíng.

หนี่ เชี่ยน หว่อ เตอ เหยิน ฉิง

คุณติดหนี้บุญคุณฉัน

You owe me one.93. 不客气。

bú kè qi.

ปู๋ เค่อ ฉิ่

ยินดี /ไม่ต้องเกรงใจ

You're welcome.94. 哪一天都行。

nă yì tiān dōu xíng.

หน่า อี้ เทียน โตว สิง

วันไหนก็ได้

Any day will do.95. 你在开玩笑吧!

nĭ zài kāi wán xiào ba!

หนี่ จ้าย คาย หวาน เสี้ยว ปา

คุณกำลังล้อเล่นอยู่ละซิ

Are you kidding?96. 祝贺你!

zhù hè nĭ!

จู้ เฮ้อ หนี่

ขอแสดงความยินดีกับคุณ

Congratulations!97. 我不是故意的。

wŏ bú shì gù yì de.

หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้ เตอ

ฉันไม่ได้เจตนา

I don't mean it.98. 我会帮你打点的。

wŏ huì bāng nĭ dă diăn de.

หว่อ ฮุ่ย ปาง หนี่ ต๋า เตี่ยน เตอ

ฉันสามารถช่วยคุณตระเตรียมได้(ข้าวของ ปัดกวาม เตรียมความพร้อมต่าง ๆ )

I'll fix you Up.