บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19291
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า26277
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้40887
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์42284
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน78188
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์24087
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์34559
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส19025
ไอโซโทปไอโซโทป33797
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี32721
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส12622
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8209
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน15544
เลเซอร์เลเซอร์6965
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม28159
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค37218
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์8776
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์15605
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์16855
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์57476
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก13585
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม15064
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด21286
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6770
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน45450
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า64061
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า114176
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8429
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์35073
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213270
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย14966
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน12581
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ5954
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ8265
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ11522
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า41853
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ25876
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 148770
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน19075
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก20376
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า12800
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น15639
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่13927
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า10535
กฎของโอห์มและความต้านทานกฎของโอห์มและความต้านทาน44655
 กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า20127
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์18043
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ50768
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า13818
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า12785