บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20033
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144895
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74431
พอลิเมอร์พอลิเมอร์240199
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127262
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38273
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85404
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19586
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18692
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61153
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85817
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43550
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91485
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13229
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40516
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส96953
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81231
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26654
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16446
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46886
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32991
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66129
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70515
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38587
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28463
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44503
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60415
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133840
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 76593
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย123677
สารละลายสารละลาย128807
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108894
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25503
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84884
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21320
มวลอะตอมมวลอะตอม154278
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน117791
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13625
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่89261
พันธะโลหะพันธะโลหะ48387
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์219343
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก126662
ตารางธาตุตารางธาตุ230017
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม213627