บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21203
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149891
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 76087
พอลิเมอร์พอลิเมอร์246220
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม131163
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39562
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87939
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20140
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19100
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63686
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน90121
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46014
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน100393
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13950
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41458
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99118
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82601
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27720
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16757
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47995
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33778
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม70106
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74545
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41586
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29662
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46981
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63482
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143930
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81597
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130641
สารละลายสารละลาย137937
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม112139
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26228
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88306
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22539
มวลอะตอมมวลอะตอม168347
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126923
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13899
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94805
พันธะโลหะพันธะโลหะ50819
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์228313
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก131228
ตารางธาตุตารางธาตุ238019
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233791