บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22169
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156228
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80920
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262066
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136204
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41804
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92772
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20865
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19592
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ66991
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93646
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47392
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน105894
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14492
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43375
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส104756
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85269
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29097
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17349
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49949
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36008
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78086
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82513
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44416
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30901
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49148
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65150
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149339
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85258
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย138906
สารละลายสารละลาย148388
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117226
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26848
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95201
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23229
มวลอะตอมมวลอะตอม177125
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136052
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14232
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100493
พันธะโลหะพันธะโลหะ54817
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์254449
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141570
ตารางธาตุตารางธาตุ244973
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244201