บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17704
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138106
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 69005
พอลิเมอร์พอลิเมอร์222810
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120625
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36238
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80206
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18844
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18179
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58108
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82418
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41629
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน86850
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12570
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36980
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส88669
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส77879
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย24034
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15496
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44670
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์31032
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62657
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65272
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36362
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27181
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42467
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59273
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี129994
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72222
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย117019
สารละลายสารละลาย119856
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101658
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24060
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี79778
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20202
มวลอะตอมมวลอะตอม147524
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน110612
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13276
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่83776
พันธะโลหะพันธะโลหะ45524
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์209089
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121388
ตารางธาตุตารางธาตุ224959
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม207239