บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97483
ลิพิดลิพิด125953
โปรตีนโปรตีน107452
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147413
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82410
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33568
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65390
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23034
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29251
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31834
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42858
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32741
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38959
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9810
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28725
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184316
ฟีโรโมนฟีโรโมน11172
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21385
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6464
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620629
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511555
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232845
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323650
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254568
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117439
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74542
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431031
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40550
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320647
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40546
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89226
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29189
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80153
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54911
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232982
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52079
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23881
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168745
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102390
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48719
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67116
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40371
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219060
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65270
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47585
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38576
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42815
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351465
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147161
โครโมโซมโครโมโซม24707