บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก90923
ลิพิดลิพิด119422
โปรตีนโปรตีน102818
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143213
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79166
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32946
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 58973
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22648
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28490
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30447
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41319
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30815
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37163
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9455
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27944
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ167728
ฟีโรโมนฟีโรโมน10554
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20395
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5901
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620004
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511112
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4228979
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322700
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253339
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117100
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67935
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429908
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37165
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320038
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35896
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85520
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28418
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74725
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50038
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230134
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47194
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21805
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158429
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93672
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43842
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61137
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37116
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213559
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)59061
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44972
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36567
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37761
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.349873
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140888
โครโมโซมโครโมโซม23532