บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84654
ลิพิดลิพิด110980
โปรตีนโปรตีน96760
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์129935
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72560
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32120
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52247
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22202
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27847
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29317
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39874
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28589
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35095
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9042
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26920
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ155667
ฟีโรโมนฟีโรโมน9887
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19031
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5393
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619184
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510592
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223359
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321125
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250619
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116398
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63198
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.427023
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35030
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318630
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32233
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 78573
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26707
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 66198
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46188
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226143
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44196
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20551
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 140419
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA88810
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40212
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)57085
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34670
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 207951
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55904
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43262
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34414
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35206
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347435
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2127676
โครโมโซมโครโมโซม22606