บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89191
ลิพิดลิพิด117230
โปรตีนโปรตีน101440
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140419
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77552
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32611
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 55998
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22449
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28177
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29922
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40629
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30226
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36723
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9303
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27502
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ163849
ฟีโรโมนฟีโรโมน10321
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20041
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5717
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619696
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510918
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227036
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321878
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251847
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116738
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66683
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429600
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36723
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319827
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35082
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84524
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28069
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73572
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48659
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229175
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46328
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21482
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156092
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92574
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42924
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60194
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36548
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211202
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58162
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44421
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35960
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36827
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348567
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139593
โครโมโซมโครโมโซม23126