บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94381
ลิพิดลิพิด122110
โปรตีนโปรตีน104722
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145117
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80948
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33224
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62404
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22814
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28917
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31322
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42293
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31428
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37693
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9581
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28228
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173364
ฟีโรโมนฟีโรโมน10735
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20748
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6061
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620286
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511360
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231393
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323199
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253942
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117254
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69588
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430220
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37789
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320239
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36877
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86832
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28755
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 76938
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51635
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231249
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48659
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22524
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162439
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96608
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45355
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63246
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38262
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217158
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61796
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46442
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37753
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40600
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350804
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142821
โครโมโซมโครโมโซม24159