บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38111
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)100644
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10499
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17488
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77579
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52408
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35263
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57817
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์117949
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42013
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์77591
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42041
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103996
เอกภพเอกภพ24994
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน93212
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51108
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา54000
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค127831
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11372
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา97743
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50780
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี28477
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ30560
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9133
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24303
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14872
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A25420
พันธะเคมีพันธะเคมี11222
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32160
ตารางธาตุตารางธาตุ25556
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม43989
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี68491
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน110248
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22932
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18676
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56938
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23704
พลาสติกพลาสติก31397
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29746
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28814
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48142
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39831
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15280
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม113097
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26020
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20756
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ254356
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64837
โปรตีนโปรตีน53323
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน151113