ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา

ชื่อโครงการ ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
ชื่อผู้ทำโครงงาน จิราพร ปานมณี,สุจิรา มุกดา,ชุติกร นพรัตน์,Bruno Vincent และปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดจากการก่อตัวอย่างผิดปกติของโปรตีนอะไมลอยด์ในเนื้อสมอง เอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์สามารถช่วยลดการสร้างโปรตีนอะไมลอยด์ได้ ดังนั้นการทำงานที่เพิ่มขึ้นของเอนไซม์ชนิดนี้จึงเป็นผลดีในการป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของเมาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไพเนียลและมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต่อการแสดงออกของเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟา โดยพบว่าเมลาโทนินที่ความเข้มข้น 100 nM,1um และ 10um สามารถเพิ่มระดับเอ็มอาร์เอ็นเอ และที่ความเข้มข้น 1umและ 10um และสามารถเพิ่มระดับโปรตีนของเอนไซม์ชนิดนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF