เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)

ชื่อโครงการ เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวธัญญรัตน์ ชูศรี ,นายภรดร ทองเกียว และ นางสาวมุกธิดา สิทธิรักษ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิตยา ทวีกิจการ อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ได้แก อาจารย์ธีระ พรหมมาศ ,อาจารย์ปราโมทย์ ช่วยพัฒน์ และอาจารย์จิตประภา ศักดามาศ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โครงงานได้รับราวัล วันนักประดิษฐ์
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG” จัดทำขึ้นเนื่องด้วยกลุ่มผู้ทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่าในปัจจุบันการใช้ก๊าซหุงต้มนั้นสามารถพบได้ในทุกครัวเรือนแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าก๊าซ LPG เหล่านั้นจะไม่รั่วไหลออกมาเนื่องจากก๊าซLPGเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นถ้าเกิดการรั่วของก๊าซขึ้นมาเราไม่สามารถรับรู้ได้จึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินดั้งนั้นทางกลุ่มจึงจัดทาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง “เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG” ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับก๊าซ LPG ที่รั่วไหลในครัวเรือนซึ่งทางกลุ่มผู้ทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองประสิทธิภาพของตัวเครื่องโดยการวัดปริมาตรก๊าซที่ตรวจจับได้และระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับบริเวณที่ก๊าซรั่วเป็นระยะ 6 ซม. , 12 ซม. , 18 ซม. , 24 ซม. และ 30 ซม. ในระยะเวลา 5 วินาทีจากผลการทดลองพบว่าในระยะที่ใกล้ที่สุดคือ 6 ซ.ม. เครื่องตรวจจับก๊าซสามารถตรวจจับได้ในในเวลาอันรวดเร็วและมีปริมาณก๊าซที่มากที่สุดและตามมาด้วยระยะ 12 ซ.ม. , 18 ซ.ม. , 24 ซ.ม. และระยะที่ตรวจได้ในเวลาที่ช้าที่สุดและปริมาณน้อยที่สุดคือระยะ 30 ซม. แต่เนื่องจากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลองได้เพราะไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของก๊าซได้และการเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน VOC Detector ซึ่งได้ค่าที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเครื่องตรวจจับก๊าซ LPG จึงเป็นประโยชน์ในการหาบริเวณที่รั่วของก๊าซ LPG ได้ตรงจุดเพื่อให้ผู้ใช้รู้และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2