โครงการ “China-Thailand Friendly Messenger Scholarship” มอบให้เรียนภาษาจีน

           มหาวิทยาลัยเสากวน ประเทศจีน ให้ทุนเรียนภาษาจีนภายใต้โครงการ “China-Thailand Friendly Messenger Scholarship”  ปีละ 10 ทุน 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่มอบทุน
 
 
1.โครงการทุนเรียนภาษาจีน " China-Thailand Friendly Messenger Scholarship" ปีละ 10 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
     1.1 ทุนดังกล่าวเป็นค่าเรียนหลักสูตรเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยเสากวนเป็นเวลา 1 ปี มูลค่า 16,000 หยวน โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพปีละ 800 หยวน ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราเข้าจีน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 
 
 
     1.2 มหาวิทยาลัยเสากวนจะให้ทุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และกำลังศึกษาต่อหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะพิจารณาผลการเรียนและจดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนและนักศึกษาจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ โดยการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยเสากวนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามการเปิดภาคเรียนปกติของจีน ได้แก่ ช่วงต้นเดือนมีนาคม และต้นเดือนกันยายน ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนดังกล่าวควรจะยื่นของทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการขอรับการตรวจลงตราจีน
 
 
 
 
 
สนใจสมัคร ติดต่อ
 
   นายหวง หัวหมิง และนางเฉิน จิ้ง โทร. +86 751 8120203 
   อีเมล์ sginternationl512000@gmail.com และ dingxiaoj@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย