ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EduWorld รับสมัครนักเรียนโครงกาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

            ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EduWorld เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศ อเมริกา / เบลเยี่ยม / อิตาลี / เนเธอร์แลนด์ ประจำปี 2015
 
 
            EduWorld ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นโดยเฉพาะในระดับ High School  EduWorld ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 กว่าปี โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของมวลมนุษยชาติและเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย มีทางเลือกทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.มีอายุ 15 ปี และไม่เกิน 17 ปี (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  ในปีที่เดินทาง)
2.นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 - ม.5 
3.ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี 
•ประเทศอเมริกา   นักเรียนต้องมีระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา 2.50 ขึ้นไป โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำกว่า 3
•ประเทศอื่นๆ    คะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
4.เงินสมทบทุนบางส่วน ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการให้โอกาสในการศึกษาแก่บุตรหลานเพิ่มเติม ตามระดับทุนที่นักเรียนได้ ดังต่อไปนี้
 
 
 
หลักฐานการสมัครสอบ
 
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.ผลการเรียนปีล่าสุด และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
3.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
4.ค่าสมัครสอบ 300 บาท 
 
 
การสมัครสอบ  
 
สมัครสอบ online http://www.eduworld.co.th/apply/index.asp
หมดเขตรับสมัครสอบ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน  28 มิถุนายน 2557
 
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
สาขาจามจุรีสแควร์ โทร. 0-2657-6401-2
สาขาปิ่นเกล้า      โทร. 0-2884-5101-2
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : dek-d.com