มหาวิทยาลัยเทคโนโบยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ​ประกาศทุนการศึกษาปริญญาเอก

รศ. ดร. วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโบยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หรือโทควบเอก) ในทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุ่นที่ 19

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี รักและทุ่มเทให้กับการทำวิจัย ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่สังคม อุตสาหกรรมและประเทศชาติ

2.จบปริญญาตรีหรือโททางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร

หรือจุลินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์ด้านคอมโพสิตหรือสาขาอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

3.มีผลงานวิจ้ยที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

  • 4.อายุ ไม่เกิน 40 ปี

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.

1.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
หรือเกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของชั้น

1.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนกาญจนาภิเษก

(โทควบเอก 2.32 ล้านบาท หรือ ป.เอก 1.8 ล้านบาท)

รายการ
1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน - บุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรี 10,000 บาท/เดือน ปริญญาโท 12,000 บาท/เดือน

- อาจารย์หรือข้าราชการ ถ้าเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ให้เฉพาะส่วนต่างเท่าตามเกณฑ์บุคคลทั่วไป

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 170,000 บาท/ปี
3. ค่าวิจัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี
4.ค่าใช้จ่ายวิจัยต่างประเทศ ไม่เกิน 800,000 บาท/ปี

สนใจติดต่อ

โดยส่ง CV ประวัติการเรียน พร้อมผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไปยัง รศ. ดร. วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

E-mail : vilair8106@yahoo.com, vilair8106@gmail.com, vilai.r@sci.kmutnb.ac.th หรือสอบถามอาจารย์ที่ห้องพักชั้น 2 หรือชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร 02-555-2000 ต่อ 4209