ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
ชื่อเรื่อง เครื่องให้อาหารสัตว์ (ดุร้าย)
บทคัดย่อ

กิจกรรม "เครื่องให้อาหารสัตว์ (ดุร้าย)" 

          เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเปลี่ยนรูปพลังงานและการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ในการออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์ (ดุร้าย)

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-27
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์