ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
ชื่อเรื่อง ตู้เย็นพอเพียง
บทคัดย่อ

กิจกรรม "ตู้เย็นพอเพียง" มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สังเกตและจำแนกสิ่งของและวัสดุ 

2. อธิบายคุณสมบัติสิ่งของและวัสดุ

3. ออกแบบและประดิษฐ์ตู้เย็นพอเพียง เพื่อใช้ในการเก็บผักและผลไม้ จากสิ่งของและวัสดุที่กำหนดให้

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-26
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์