วัตถุประสงค์โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์โครงการสร้างฐานกำลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษา และรองรับงานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยผ่านที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและสนใจวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ในสาขาเคมี ชีววิทยา (สัตววิทยา/พฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ความพิเศษคือ โครงการนี้จะให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่ต้องเป็นผู้เรียนดี ประสงค์ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์

เพื่อ สรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

เพื่อ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพในระดับสากล

เพื่อ ผลิตบัณฑิตรองรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และโครงการบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าโครงการฯ คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มีผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ย วิชาเคมีหรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ หรือ นักวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคุณสมบัติเฉพาะ

เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และสสวท. หรือ

เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน ของสวทช. และ สกว. หรือ

เคยได้รับรางวัล/ทุน หรือเคยร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เห็นชอบ เช่น โครงการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โครงการช้างเผือกปูนซิเมนต์ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือ

ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์ต่างๆ ว่าเป็นผู้มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก หรือเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จากโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำนวนทุน

350 ทุน ทั่วประเทศ และไม่เกิน 35 ทุนต่อสถาบันสาขาที่สามารถเลือกเรียนได้

สาขาเคมี ชีววิทยา (สัตววิทยา / พฤกษศาสตร์) ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ

การคัดเลือกบุคคล และสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับการคัดเลือกบุคคล

นักเรียนที่สมัครจากทั่วประเทศ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยใช้มาตรฐานข้อสอบเดียวกัน

หลักฐานการสมัครสอบ

1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายแล้ว)

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ใช้ติดในใบสมัคร 1 รูป บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 2 รูป) เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกรูปด้วย

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–5 (หรือใบรับรองผลการศึกษา) จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์

5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

6. ซองจดหมาย 2 ซอง ขนาด 11´ 23 ซม. จ่าหน้าซองถึงตัวเองพร้อมที่อยู่ และติดแสตมป์ 3 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 300 บาท(หากพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศจะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ/ หรือ คณะวิทยาศาสตร์จะถือว่าการสอบเป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น )การทดสอบเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก่อน ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโครงการอื่นใด ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษที่แต่ละสถาบันจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ขณะศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนดี โดย ชั้นปีที่ 1 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ต้องได้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืนสถาบันต้นสังกัด เป็นเงิน 2 เท่า ของทุนที่ได้รับไปแล้ว เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ออกจากโครงการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ สำหรับผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาจะไม่ต้องชดใช้ทุนคืนและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ อีกทั้งจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก เป็นพิเศษตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาในโครงการฯ

การทำงานหรือฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยกับนักอาวุโสของแต่ละคณะด้านวิทยศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อน เพื่อร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการฝึกเสนอผลงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

หรือการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศ และนานาชาติ การดูงานหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษากับหน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในกระบวนการผลิต การศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย หรือสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมนอกสถานที่ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคในระหว่างปีการศึกษา เช่น กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่กำหนดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาของผู้รับทุน

ผู้สมัครเข้าโครงการฯ จะต้องเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่ในศูนย์ของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ในภูมิภาคที่ตนเองศึกษาอยู่ ในชั้น ม.4 - ม.6 ดังนี้ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสิ่งที่นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับ ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สถาบันที่สมัคร

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4,000 บาทต่อเดือน หรือปีละ 48,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเรียกเก็บ

ค่าหนังสือตำรา ปีละ 5,000 บาทต่อทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยตลอดหลักสูตร 5,000 บาท (สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4) และเงินสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์โครงการฯ สำหรับติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ (ค่าสมัครสอบ 300 บาท)ศูนย์โครงการฯ ภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 0-5394-3315 โทรสาร 0-5322-2268ศูนย์โครงการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 0-4324-2387, 0-4323-7603 โทรสาร 0-4323-7603ศูนย์โครงการฯ ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7444-6658 โทรสาร 0-7421-2828ศูนย์โครงการฯ ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2201-5050-54 โทรสาร 0-2201-7353

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 0-2218-5030 โทรสาร 0-2253-0337สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2201-5050-54, 0-2201-5007 โทรสาร 0-2644-7353, 0-2201-5072 และคณะวิทยาศาสตร์ของทุกสถาบันที่ร่วมโครงการ