ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จับมือสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)เปิดตัวโครงการ“Blogger’s Bootcamp By CP ALL” ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ ในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการมอบความรู้ และส่งต่อเจตนารมณ์จากรุ่นพี่ สู่คนอยากเขียน

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดทำ “โครงการเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เชิดชู เป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนไทยมากว่า 14ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา การอ่านการเรียนรู้ให้กับคนไทย และเยาวชนไทย สำหรับในปีนี้ซีพี ออลล์ได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดจากนักเขียนปลายปากกา สู่นักเขียนยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “บล็อกเกอร์” โดยจัดทำโครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALLเพื่อสนับสนุน และผลักดันงานเขียนคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพและมองหาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์บล็อกที่ดีมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดจากบล็อกเกอร์รุ่นพี่ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่มโครงการฯนี้ เพื่อต่อยอด และส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เหล่านักเขียน หรือบล็อกเกอร์นักสื่อสารยุคใหม่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนหน้าใหม่ ค้นหาเอกลักษณ์โดดเด่นและยังสนับสนุนให้เกิดบล็อกเกอร์ไทยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานที่ดี และดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักสื่อสาร นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มบล็อกเกอร์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และส่งต่อเจตนารมณ์จากบล็อกเกอร์รุ่นพี่สู่รุ่นน้องทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดบล็อกคุณภาพ ผลิตงานเขียนอย่างทรงคุณค่าแก่ผู้อ่านต่อไป”นายบัญญัติกล่าวเพิ่มเติม

ด้านรศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุขรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)กล่าวว่าทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการสร้างนักเขียน และบล็อกเกอร์คุณภาพ เฉกเช่นเดียวกับที่ทางสถาบันได้มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงอีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ มีความสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันที่มาจากอักษรย่อของสถาบัน (PIM) ดังนี้

- P: Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ) เช่นเดียวกับโครงการฯที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อยอด และส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เหล่านักเขียน หรือบล็อกเกอร์ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ

- I: Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ ค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือได้อย่างน่าสนใจ

- M: Morality (คุณธรรม จริยธรรม) สนับสนุนให้เกิดบล็อกเกอร์ไทยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานที่ดี ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

โดยโครงการ Blogger’s Bootcamp ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะผลิตนักเขียนหน้าใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ จริยธรรมแก่นักเขียนหรือบล็อกเกอร์ไทย ให้ผลิตงานเขียนที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์แก่สังคมสืบไป

นายวโรรส โรจนะอุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเผยว่าคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพข่าวสารจาก “สื่อสิ่งพิมพ์”มาสู่ยุคสมัยที่ผู้บริโภคอัพเดทข่าวสารผ่าน“สื่อออนไลน์” มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่า และเสน่ห์ของงานเขียน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษเป็นบล็อกที่น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มคนส่วนมากได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันมีบล็อกเกิดขึ้นมากมาย ทั้งบล็อกที่มีคุณภาพ และบล็อกหน้าใหม่ ที่ยังค้นหาตนเองไม่เจอ จนทำให้งานเขียนสูญเสียตัวตน โครงการ Blogger’s BootcampBy CP ALL จึงตอบโจทย์นักเขียนไทยได้อย่างดี ทั้งรุ่นใหม่ และมืออาชีพ มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในมุมมองแต่ละสาขาความสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ และพัฒนาคุณภาพของบล็อกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับการนำเจตนารมณ์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมบล็อกเกอร์ไทยให้คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณต่อไป และทางสมาคมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในสมาคมฯ อาทิ เว็บไซต์ Macthai, Mangozero,และ Dek-D.com

สำหรับโครงการBlogger’s BootcampBy CP ALLแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1: Blogger’s Bootcampทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแขกรับเชิญพิเศษจากวงการต่างทั้งนักเขียน และบล็อกเกอร์มืออาชีพ อาทิ อาจารย์ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย, คุณสรกล อดุลยานนท์, คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, คุณวิชัยมาตกุล, คุณโค้ดดี้ เพจเสือร้องไห้, คุณว่านน้ำ ณ พันทิป และ คุณเอ็ม คาโจชิเป็นต้นพร้อมเวิร์คช็อปฝึกฝีมือพัฒนางานเขียน โดยเริ่มในวันเสาร์ที่ 22เมษายน2560และเสาร์ถัดไป รวม 4 ครั้ง ณ E88 Bangkokช่วงที่ 2: BLOG-GER-DAY (บล็อก-เจอ-เดย์)ครั้งแรกของการรวมเหล่าบล็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อพบปะสังสรรค์ และอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวงการบล็อก พร้อมพบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์จาก Web developerแนะเทคนิคการใช้เทคโนโลยี และบล็อกเกอร์ชื่อดังช่วงที่ 3: CP All Blogger Awardsมอบรางวัลให้กับเหล่าบล็อกเกอร์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อยกย่องบล็อกเกอร์ไทยผู้ดำรงด้วยจรรยาบรรณในการนำเสนอและสร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพ

โครงการ Blogger’s BootcampBy CP ALLพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีบล็อกหรือเพจเป็นของตัวเองและต้องเปิดบล็อกหรือเพจมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน กรอกใบสมัครพร้อมเขียนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดลงในใบสมัครออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วม Bootcamp ในลำดับถัดไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2560 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน2560สามารถสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ http://bloggersbootcamp.cpall.co.th และFacebook Fanpage: Bloggers Bootcampสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bootcampbycpall@gmail.com