สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับความงาม”  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

New Image3

               วิทยาศาสตร์ความงามนี้เป็นรายวิชาเฉพาะที่เน้นการนำความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง บนพื้นฐานจุดเน้นที่เป็นความต้องการหรือนโยบายขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามซึ่งมีผลตรงต่อสุขภาพของเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศในอนาคต  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถคิด วิเคราะห์หาทางเลือกโดยอ้างอิงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่แนวปฏิบัติการดูแลและปฏิบัติตนด้านความงามได้ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งยังเป็นการสำรวจความถนัด ความสนใจของตนเอง เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

image016

               ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.  กล่าวว่า รายวิชานี้มีเนื้อหาที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งเสริมความงามทั้งภายนอกและภายใน โครงสร้างร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม การใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอางในท้องตลาด การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงามและสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลความงามตามธรรมชาติที่สมวัย  ที่สำคัญมุ่งส่งเสริมและปรับทัศนคติให้ เยาวชนไทยภูมิใจในความงามที่บรรพบุรุษให้มา  

               การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานี้ยังได้กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมอีกด้วย 

_MG_0104

               ก่อนหน้านี้ สสวท. ได้นำทั้งหนังสือเรียนและคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับความงาม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 แห่ง เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสือเรียนและคู่มือครู ผลการวิจัย สรุปได้ว่า

               ครูที่ทดลองใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูมีความเห็นว่า เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียนเล่มนี้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ด้านกระบวนการคิด ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านความสามารถในการตัดสินใจ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้เหตุผล และ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม รายวิชานี้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

_MG_0282

               นักเรียนที่เรียนวิชานี้ ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชานี้  และมีความเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์กับความงามน่าสนใจ เมื่อเรียนแล้วมีความรู้มากขึ้นในด้านความสำคัญของอาหารต่อความงามและสุขภาพ วิธีดูแลความงามและสุขภาพของตนเอง ผลที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันอย่างไม่เหมาะสม และคุณค่าของสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยในการช่วยดูแลรักษาความงามและสุขภาพ ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชานี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้จริง นักเรียนสามารถแนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับการดูแลความงามและสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศและวัยได้ นักเรียนตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในชีวิตประจำวันโดยเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาก่อนทุกครั้ง  นักเรียนมีความรู้ และสามารถตัดสินใจเลือกใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมแก่เพศและวัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

               นอกจากนี้บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และความงาม ได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีอยู่ ผ่านสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์ 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่หนึ่ง ความงามที่สมวัย ชุดที่สอง ผิวหนัง ชุดที่สาม เส้นผม ชุดที่สี่ เครื่องสำอางสำหรับเส้นผม และชุดที่ห้า เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ประกอบการเรียนการสอนวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” นำเสนอผ่านตัวละครที่เสมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอธิบายความรู้ผ่านตัวการ์ตูนกราฟฟิกที่น่าสนใจ โดยทีมงานผู้จัดทำที่เชี่ยวชาญการใช้สื่อสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัคร “รู้สู้ flood” ผู้ทำให้สื่อภาพกราฟฟิคซึ่งบ่งชี้ข้อมูล ความรู้ สถิติ หรือที่เรียกว่า infographic เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะน่าสนใจและเข้าถึงง่าย