ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful590
แนวข้อสอบออกบ่อย นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful490
แนวข้อสอบออกบ่อย นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful580
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful480
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย ปี61useful340
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful700
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful620
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful820
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful730
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful660
แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1060
แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful970
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful960
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful1050
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลยuseful720